Način plaćanja i isporuka - mobilnisvet.net

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Zaključen između:

1. MEGA MOBIL STORE NOVI SAD, NOVOSADSKOG SAJMA 19, PIB: 108582284, kojeg zastupa Avramović Boban

i

2. Kupac: ______________________________________________________________ 
               (ime i prezime, mesto, adresa)                     

U daljem tekstu zajedno Ugovorne strane, a pojedinačno Ugovorna strana.

Član 1.

1.1. Ovim Ugovorom o prodaji na daljinu Prodavac prodaje, a Kupac kupuje proizvode sa web shopa mobilnisvet.net (dalje: roba). Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog Ugovora isplati iznos Prodavcu shodno specifikaciji iz računa.

1.2. Prodavac je dužan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, a Kupac je dužan da Prodavcu plati ugovorenu cenu i preuzme robu.

1.3. Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim Ugovorom. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

1.4. Opštim uslovima koji su sastavni deo ovog ugovora su definisana prava i obaveze ugovornih strana, zakonska prava kupca kao potrošača, način plaćanja robe i isporuka, način i procedura rešavanja reklamacija i odustanka od ugovora kao i svi ostali elementi značajni za predmetni ugovorni odnos. 

Član 2.

2.1. Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o:

    osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, trošku isporuke i svim ostalim troškovima koje Kupac kao potrošač može imati,
    načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza,
    funkcionalnosti robe,
    postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, ukoliko postoje za predmetnu robu,
    postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru,
    načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima,

kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti,

    dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova,
    tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u

kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe, ako je primenljivo.

Član 3.

3.1. Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije, i to putem online trgovine u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 2 (dve) kopije, od kojih je jedna za Kupca, a druga za Prodavca.
Prilog - Opšti Uslovi

Ovim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice mobilnisvet.net (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva Mga Mobil Store PR, Novi Sad, Novosadskog Sajma 19, PIB 108582284, registrovana delatnost - trgovina na malo ne specijalizovanom robom (u daljem tekstu Prodavac). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Prodavaca i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme. Prodavac posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, te pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po kreiranju narudžbenice na sajtu www.mobilnisvet.net potrošač će dobiti e-mail „Narudžbina kreirana” s obaveštenjem da je narudžbinu uspešno kreirao. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane Prodavaca i njegovih dobavljača robe, i isti ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe.

Nakon što Prodavac dobije potvrdu od dobavljača da sve artikle iz narudžbenice ima na lageru, i dobavljač spakuje pošiljku i otpremi je kurirskom službom, potrošač će dobiti e-mail/smss s naslovom „Narudžbina poslata” ili će biti obavešten pozivom od strane Prodavaca, kojim se isti obaveštava da je njegova narudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila od strane Prodavac, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe između potrošača i Prodavaca.

Ugovor traje sve dok se ne ispune prava I obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Prodavac će uložiti razuman napor da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. 

Bez obzira na navedeno, Prodavac neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku. Prodavac pre svega radi po modelu dropshipping koji podrazumeva da se lager sa robom nalazi na skladištima njegovih dobavljača/proizvođača i da se odatle direktno isporučuje potrošačima. Upravo iz tog razloga Prodavac ne može da garantuje da robu ima na stanju u trenutku kreiranja narudžbine potrošača, već tek kada potrošač dobije e-mail da je narudžbina potvrđena i preuzeta. Za proizvode koji trenutno nisu dostupni, Prodavac ima posebnu oznaku pored samog proizvoda - “nema na stanju” kako bi potrošače na transparentan način obavestio da određeni proizvod trenutno nije dostupan.

Tokom organizovanja različitih prodajnih podsticaja, Prodavac ima ograničene količine robe koja se prodaje po povoljnijim uslovima I s toga se može desiti da određena roba nestane sa lagera I pre isteka perioda trajanja prodajnog podsticaja jer se proda u većoj količini nego što je planirano I očekivano. U tom slučaju, Prodavac neće biti odgovoran potrošačima koji nisu uspeli da poruče predmetnu robu na vreme. Na Platformi se kao prodavac robe odnosno trgovac javljaju s jedne strane pravna lica koja sa Prodavacem imaju zaključen ugovor o trgovinskom zastupanju (u daljem tekstu: Partneri), i s druge strane sam Prodavac.

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac (Prodavac ili Partner u zavisnosti od toga čija roba se kupuje) je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun/fakturu te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Prodavacem, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje.

Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa i broj telefona trgovca nalaziti na stranici Partnera na Platformi. Prodavac nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, Prodavac ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.
(Ne)saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Prodavac ili Partner (u daljem tekstu zajednički označeni kao Trgovac) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 2 (dve) godine od datuma kupovine.

Trgovac će odgovarati za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;

2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.
Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:

    odgovara opisu koji je dao Trgovac;
    ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
    ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
    po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

Reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Sve reklamacije, bez obzira da li se radi o robi koju prodaje Prodavac ili Partner, se mogu izjaviti pozivanjem broja: 0666000555, putem e-mail adrese reklamacije@mobilnisvet.net ili preko kontakt forme na strani „Korisnička podrška” uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Ukoliko se reklamacija izjavljuje usled nedostataka u vezi sa robom čiji je trgovac Partner, Prodavac će, bez odlaganja reklamaciju proslediti Partneru na dalje postupanje. U tom slučaju Prodavac neće biti odgovoran za dalje postupanje Partnera po izjavljenoj reklamaciji.

Prodavac, odnosno Partneri, vode evidenciju primljenih reklamacija i čuvaju ih najmanje dve godine od datuma podnošenja.

Prodavac/Partner će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac/Partner će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Smatraće se da je reklamacija primljena I zakonski rokovi će teći od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu koju je Prodavac/Partner naveo u e-mailu potvrde prijema reklamacije, budući da je tek tada Prodavac/Partner u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije. Odgovor Prodavaca/Partnera na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije, s tim da se ovaj rok prekida kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca, a ukoliko se ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca. Navedeni rokovi neće teći sve do trenutka dok se potrošač ne saglasi sa načinom rešavanja reklamacije prodavca. 

Ukoliko Prodavac ili Partner iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da udovolje zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni su da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija.

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Ukoliko Prodavac odbije reklamaciju, potrošač ima pravo pokrene postupak vansudskog rešavanja spora pred nadležnim telom sa spiska koji se nalazi na sledecm linku.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Prodavac je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterom D EXPRESS DOO BEOGRAD, preko kog potrošač može da pošalje robu o trošku Prodavaca u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti.

Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja:

    ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;
    ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Prodavac-u dostavi broj tekućeg računa.

Ukoliko je potrošaču stigla oštećena pošiljka, isti je dužan da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema proizvoda prijavi sva oštećenja, nedostajanje nekih delova ili neispravnost proizvoda. Potrošač je dužan da primljenu robu proveri po preuzimanju od kurira. Ukoliko na ambalaži ima vidnih tragova oštećenja, potrošač ne treba takvu pošiljku da primi.
Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.
Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Prodavac ili Partner nisu u obavezi da izdaju garantni list. Budući da Prodavac nije izdavalac garancije, nažalost ne može da utiče I nije odgovoran za kompleksnost dobijanja garancije koju određuje proizvođač.
Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povraćaja robe kao i troškove vraćanja robe, ako se roba, zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom snosi isključivo potrošač. Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje potrošač odredi. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada je poslednja pošiljka ili deo dospeo u državinu potrošačaili trećeg lica koje je odredio potrošač.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji obrazac može preuzeti ovde ili na drugi nedvosmislen način. Prodavac je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Prodavac obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Prodavacu, Partneru ili licu ovlašćenom od strane Prodavaca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom I delovima, u suprotnom potrošač nema pravo na odustanak od ugovora.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

    Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
    isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (na primer kod isporuke hrane i pića kao i svih ostalih proizvoda koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok važenja);
    isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (na primer kod isporuke hrane, pića, kozmetičkih proizvoda, suplemenata, donjeg veša i sličnih proizvoda čiji higijenski uslovi bi bili pogoršani nakon isporuke potrošaču);
    Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
    isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Prodavac d.o.o. Beograd ima isključiva autorska prava na platformi Prodavac.rs, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Prodavac d.o.o. Beograd, smatraće se povredom autorskog prava, te će Prodavac d.o.o. Beograd u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma Prodavac.rs sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Prodavac.rs. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Prodavaca u marketinške svrhe.